• فیلتر
  • جدیدترین
📌 پادکست ششم تفکر انتقادی (چطور بی منطق نباشیم) و اپیزود 78 پادکست های روانشناسی و فلسفی رادیوبینا
📌 پادکست اپیزود پنجم تفکر انتقادی (آزمون) و اپیزود 77 پادکست های روانشناسی و فلسفی رادیوبینا
📌 پادکست اپیزود چهارم تفکر انتقادی (قضاوت درست یا نادرست) و اپیزود 76 پادکست های روانشناسی و فلسفی رادیوبینا
📌 پادکست اپیزود سوم تفکر انتقادی (هیچ کس احمق نیست) و اپیزود 75 پادکست های روانشناسی و فلسفی رادیوبینا
📌 پادکست اپیزود اول تفکر انتقادی (راز جاودانگی) و اپیزود 73 پادکست های روانشناسی و فلسفی رادیوبینا
📌 پادکست اپیزود دوم تفکر انتقادی (چطور استدلال کنیم) و اپیزود 74 پادکست های روانشناسی و فلسفی رادیوبینا

پادکست های دوره آموزش تفکر انتقادی رایگان


ElGrandeToto - 7elmet Ado 6(MP3_320K)